Deze cursus behaldelt objectoriëntatie in een zestal onderwerpen: Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp, objectgeoriënteerd programmeren in Java, datastructuren middels collecties in Java, design patterns, JavaFX voor user interfaces en concurrency.

inf4all Test